کلاه گیس مو کوتاه

  • Short hair wig

    کلاه گیس مو کوتاه

    موی درجه بالا از محل عرض کم می آید ، موهای افراد مختلف با دستگاه در امتداد سر پردازش می شود و تبدیل می شود ، واقعیت اقتصادی از آن رنج می برد ، رنگ محو شدن بالاترین درجه به 6 درجه می رسد.