ریمل

  • Mascara

    ریمل

    می خواهید خود را از ریشه مژه مجبور کنید ، بعد از اینکه کلیپ مژه در موقعیت ریشه مژه ثابت شد ، دوباره به آرامی به سمت بالا خم شوید ، برای 3 قسمت کلیپ را تقسیم کنید و بیشتر به دم مژه نزدیک شوید ، بیشتر از خودتان سبک کنید ، طبیعی نیست در غیر این صورت.